Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Προσλήψεις στον Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.

Την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών των παρακάτω ειδικοτήτων:
Α. Πέντε (5) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Ειδικά Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύ-κλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β. Δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Ειδικά Τυπικά προσόντα: α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικό-τητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό-τητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ).

 • Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του Οργανισμού (κτίριο Μιραμπέλλο) οδός Κ. Κοζύρη 18– Γραφείο Προσωπικού (αρμόδια υπάλληλος Αποστολάκη Ευτυχία τηλ. 2841086090), μέσα σε προθεσμία πέ-ντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δεύτερης ημέρας δημοσίευσης της παρούσης.

• Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (αρμοδίως θεωρημένο)

2. Τίτλο Σπουδών (αρμοδίως θεωρημένο)

3. Πιστοποιητικό υγείας

 4. Βεβαίωση Εμπειρίας: Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου για προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό ή στο Δημόσιο Τομέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρο-νική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας

 5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει εάν έχει εργαστεί στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ και αν ναι σε ποιο φορέα, σε ποια ειδικότητα και ποια διαστήματα.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας .

8. Επικυρωμένο αντίγραφο «απόδειξης» κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. ι-διότητα πολύτεκνου , γονέας μονογονεϊκής οικογένειας)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Αικατερινάκης Εμμανουήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου